Clergy Log In Church in Wales

Esgobaeth Llanelwy

Etholiadau yn yr Esgobaeth

Yr etholiadau sy’n cael eu cynnal eleni yw:

Y Gynhadledd Esgobaethol a Phwyllgor Sefydlog

Gwahoddir Cynhadleddau Ardaloedd Cenhadaeth i:

  • Ethol aelodau lleyg y Gynhadledd Esgobaethol
  • Ethol un cynrychiolydd  lleyg ac un cynrychioloydd clerigol fel aelodau o Bwyllgor Sefydlog y Gynhadledd Esgobaethol

Cliciwch yma i fynd at y manylion (Saesneg yn unig): Electing members to the Diocesan Conference and Standing Committee.


Aelod lleyg etholedig

FFurflen manylion

Defnyddiwch y ffurflen  yma i rhoi wybodaeth a manylion cyswllt am y Gynhadledd Esgobaethol a Phwyllgor Sefydlog.

Rwy’n cytuno i gynrychioli Ardal Genhadaeth fel aelod lleyg etholedig o’r Gynhadledd Esgobaethol ar gyfer cyfnod o dair blynedd rhwng 2019 a 2022.Rwy’n darparu’r wybodaeth a’r manylion cyswllt.

Sut ydych chi’n dymuno cael eich papurau ar gyfer y Gynhadledd? (Nodwch na ellir anfon papurau pleidleisio yn electronig)

Post electronigPost papur

Bydd Esgobaeth Llanelwy yn defnyddio’r wybodaeth a ddarperir at ddiben gweinyddu busnes yn ymwneud â’r Gynhadledd Esgobaethol yn unig ac yn unol â thelerau Hysbysiad Preifatrwydd Data Esgobaeth Llanelwy. Ni wnawn ni rannu eich data gydag unrhyw sefydliad y tu allan i’r Eglwys yng Nghymru.


Corff Llywodraethol ag Etholwr Esgobol (Coleg Etholiadol)

Ffurflen Derbyn Ymgeiswyr a'u Manylion

Defnyddiwch y ffurflen  yma i rhoi wybodaeth a manylion cyswllt am y

Corff Llywodraethol ag Etholwyr Esgobol

Rwy’n cytuno i sefyll etholiad i’r corff a ganlyn:

Etholwr Esgobol (Coleg Etholiadol) ar gyfer cyfnod tair blynedd 2020 - 2022Corff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru ar gyfer cyfnod tair blynedd 2020 - 2022

Cadarnhaf fy mod yn bodloni’r cymwysterau gofynnol fel y nodir yng Nghyfansoddiad yr Eglwys yng Nghymru/Corff Llywodraethol ac rwy’n darparu’r wybodaeth a’r manylion cysylltu a ganlyn.

ADRAN B

*Nodwch y bydd enwau llawn yr ymgeiswyr a'r datganiadau ategol yn Adran B y ffurflen hon ar gael i aelodau'r Gynhadledd Esgobaethol fel rhan o'r broses etholiadol, ac y byddant yn cael eu cyhoeddi ar bapurau pleidleisio os bydd angen. Ni chyhoeddir manylion personol wedi eu nodi â * ar bapurau etholiad, ond fe'u defnyddir gan yr Esgobaeth a'r Eglwys yng Nghymru at ddiben gweinyddu busnes yr eglwys yn unol â thelerau Hysbysiad Preifatrwydd Data Esgobaeth Llanelwy

Ni wnawn ni rannu eich data gydag unrhyw sefydliad y tu allan i’r Eglwys yng Nghymru.