Clergy Log In Church in Wales

“Dw i'n edrych i fyny at y mynyddoedd. O ble daw help i mi?”

Bydd yr adnod hon o Salm 121 yn taro nodyn gyda phob un ohonon ni ar ryw adeg mewn bywyd; mae’n sicr o fod yn atseinio yng nghlustiau Theresa May ar hyn o bryd, sy’n siwr o fod yn teimlo’n go unig, gydag ymosodiadau a galwadau o bob tu wrth i brosiect Brexit gael ei dynnu’n ddyfnach ac yn ddyfnach i gors o anawsterau ac oedi dibaid. Ar adegau yn y cyfnod dyrys hwn, mae’n ymddangos weithiau fel tase system wleidyddol gyfan gwledydd y Deyrnas Gyfunol ar fin dymchwel yn deilchion.

Mae’r holl sefyllfa wleidyddol yma sy’n fy wynebu pob bore wrth imi ddeffro, yn gwneud imi deimlo braidd yn isel fy ysbryd. Ydy Brexit wedi cyrraedd? Nac ydy. Pryd mae am ddigwydd? Wyddwn ni ddim. Beth sydd am ddigwydd? Pwy a ŵyr?

Mae adnod arall yr yr Ysgrythur sy’n ein rhybuddio beth ddylen ni feddwl am awdurdodau a grymoedd daearol: “Paid trystio’r rhai sy’n teyrnasu — na dyn meidrol sydd ddim yn gallu achub. (Salm 146:3)

I’r Cristion, does dim ond un ffynhonnell hyder, ac nid yn anwadalwch cyfnewidiol y bywyd cythryblus hwn mo hynny, ond yn Nuw. I lawer ohonon ni, mae prawf o ffyddlondeb Duw i’w ganfod yn Atgyfodiad Iesu Grist. Dwi’n cofio hanesydd o fri yn datgan unwaith: Does dim prawf go iawn o unrhyw beth mewn hanes. Gellir ailgreu arteffactau, ffugio dogfennau, ymyrryd â thystiolaeth a chamddehongli ffeithiau. Yr unig wir ffordd o wybod a ddigwyddodd rhywbeth ydy gweld ei effaith.

Beth bynnag arall a ddywedwn am Atgyfodiad Iesu, ni ellir gwadu ei effaith ddigamsyniol ar hanes. Cafodd bywydau unarddeg o ddisgyblion digalon eu chwyldroi, cafodd un o brif erlidwyr yr Eglwys droëdigaeth, mae miliynau ar hyd y canrifoedd yn honni iddyn nhw gyfarfod, cael eu trawsnewid, gan y Meseia croeshoeliedig a gododd o farw’n fyw. Cwympodd ymerodraethau, ysbrydolwyd mudiadau hawliau dynol a daeth newid ddiymwâd, hyn oll trwy adnabod a chydnabod mai’r un dyn hwn ydy wyneb dynol cariad Duw.

Roedd gan fy nain hoff emyn, sy’n gymorth i godi calon ar adegau fel hyn: “Newid a darfod y mae’r byd a’i fri; O!’r Digyfnewid, aros gyda mi.”  Wel, dyna ichi reswm i ddymuno Pasg Hapus ichi.

SHARE ON

Diolch am eich amynedd - rydym yn gweithio ar gyfieithu ein gwefan a bydd y tudalennau Cymraeg ar gael cyn bo hir.