Clergy Log In Church in Wales

Ad Clerum gan Esgob Gregory

1af o Fawrth 2019 : Gwyl Dewi Sant

Annwyl Gyfeillion,

Yn dilyn digwyddiadau’r penwythnos diwethaf, dyma ni’n cyrraedd Dydd Gŵyl Dewi yn llawn gorfoledd wedi dathlu llwyddiant Cymru ar y cae rygbi: deuddeg buddugoliaeth yn olynol, Lloegr wedi’i threchu. A dyma fi’n dechrau meddwl – beth fase’n llwyddiant yng ngolwg Esgobaeth Llanelwy? Tybed a ydy hi hyd yn oed yn briodol defnyddio’r gair “llwyddiant” yn nhermau’n bywyd fel Eglwys? Soniodd Paul yn benodol am ennill coron y bywyd cyfiawn wedi’r ras (2Tim 4.8). Mae un peth yn sicr, efallai nad ydy llwyddiant yn nhermau’r Eglwys yn edrych fel llwyddiant i’r byd, gan mai mesur ein llwyddiant ninnau, d’oes bosib, ydy ansawdd ein tystiolaeth ffyddlon i Deyrnas ein Duw. Gall hynny olygu methiant, hyd yn oed dinistr a merthyrdod, yng ngolwg y byd.

Dwi’n cofio trafodaeth ychydig flynyddoedd yn ôl ynglŷn â photensial ymgeisydd ar gyfer yr esgobawd – “A oedd o’n uchelgeisiol?” oedd y cwestiwn. Daeth yr ateb: “Oedd, ond nid er ei fwyn ei hun; mae’n uchelgeisiol dros yr Eglwys.” Rydyn ni’n sgwrsio am dargedau twf, ond nid oherwydd ein bod yn anelu at gyrraedd y brig o ran presenoldeb mewn gwasanaethau ar y Sul. Ar y lefel honno dydy’r niferoedd ddim yn bwysig, heblaw ein bod wedi derbyn gorchymyn gan Iesu i wneud disgyblion (Mt 28.19), a’n nod yn unig ydy tyfu mewn ufudd-dod i orchymyn clir Iesu, a hefyd – gobeithio – oherwydd ein bod yn credu, wrth droi at Grist, ein bod ninnau, a’r rhai byddwn yn eu hefengylu, yn derbyn iachawdwriaeth a bywyd yn ei helaethrwydd.

Mae’r Eglwys yng Nghymru ar fin dathlu canrif ei datgysylltiad. Ydyn ni wedi creu llwyddiant ohoni? Os, a dim ond os, yn fy marn i, ydyn ni’n ffyddlon i Grist yn ein disgyblaeth, gan gynnig, yn ddi-ofn ac yn effeithiol, gwahoddiad i edifeirwch, ffydd a llawnder bywyd yng Nghrist i bobl Cymru. Dyma’r hyn a olygir wrth “genhadaeth”.

GWEDDI GRAWYS YR ESGOBAETH 2019: Gweddi Grawys

Ad Clerum mewn Saesneg.

SHARE ON

Diolch am eich amynedd - rydym yn gweithio ar gyfieithu ein gwefan a bydd y tudalennau Cymraeg ar gael cyn bo hir.