Clergy Log In Church in Wales

Bishop Gregory's 2018 Christmas Message

(Door 20) God has sent you a message of love and hope

Christmas Message

God has sent you a message of love and hope

Christmas is a time when we get in touch.  It may be that you finally hear from Aunty Maud, or you get a card from a “Graham”, whose identity remains mysterious and there’s nothing more than a signature on the card.  It’s a time to send greetings to one another.

Christians believe that God is trying to get in touch with us this Christmas.  If you go to Church, you’ll know that Jesus is deluged with titles: “Good Shepherd, Saviour, Son of Man”.  One of these titles, however, is particularly associated with Christmas, where in John’s Gospel we read that Jesus is “the Word of God”: he is, in fact, God sending a message to us.

And what is the message that God is trying to get through to us?  God’s word to us, spoken in Jesus, is that God desires us to find abundant life.  He wants that so much for us that he was prepared to enter this world, to be born as a human being, and seek us out for himself.

I don’t know what messages you’re hoping to hear this Christmas, whether you’re hoping for a loved one to write or call in, whether you need reassurance, comfort or hope.  But my faith tells me that God has sent a message of love and hope for you in Jesus, and it is my prayer that it is a message whose truth will give you new blessing at this time.

Neges Nadolig

Mae Duw wedi anfon atoch neges o gariad a gobaith

Mae’r Nadolig yn gyfnod pan fyddwn ni’n cysylltu â’n gilydd. Mae’n bosibl y byddwch chi’n clywed o’r diwedd gan eich Modryb Maud, neu y cewch chi gerdyn gan rywun o’r enw “Graham”, er nad oes dim mwy na llofnod ar y cerdyn. Mae’n gyfnod pan rydyn ni’n anfon cyfarchion at ei gilydd.

Mae Cristnogion yn credu bod Duw yn ceisio cysylltu â ni y Nadolig hwn. Os ydych chi’n mynd i’r Eglwys, fe wyddoch fod Iesu yn cael ei gyfarch mewn sawl ffordd: “Y Bugail Da, Gwaredwr, Mab y Dyn”. Fodd bynnag, mae un o’r teitlau hyn yn cael ei gysylltu â’r Nadolig yn arbennig, wrth i ni ddarllen yn Efengyl Ioan mai Iesu yw “Gair Duw”: yn wir, mae’n ymgorffori Duw yn anfon neges atom ni.

A beth yw’r neges y mae Duw yn ceisio ei throsglwyddo i ni? Gair Duw i ni, wedi ei lefaru drwy Iesu, yw bod Duw yn dymuno i ni ganfod bywyd yn ei gyflawnder. Mae eisiau hynny gymaint fel iddo fod yn barod i ddod i’r byd hwn, cael ei eni fel bod dynol, a chwilio amdanom drosto’i hun.

Wn i ddim pa negeseuon rydych chi’n gobeithio eu clywed y Nadolig hwn, pa un ai a ydych chi’n gobeithio y bydd un o’ch anwyliaid yn ysgrifennu atoch chi neu’n galw draw, ac a ydych chi’n chwilio am sicrwydd, cysur neu obaith. Ond mae fy ffydd yn dweud wrthyf fod Duw wedi anfon neges o gariad a gobaith atoch chi yn Iesu, a’m gweddi yw y bydd hon yn neges y bydd ei gwirionedd yn rhoi bendith newydd i chi yn ystod y cyfnod hwn.

SHARE ON

Diolch am eich amynedd - rydym yn gweithio ar gyfieithu ein gwefan a bydd y tudalennau Cymraeg ar gael cyn bo hir.